Saturday, 25/01/2020 - 14:56|
Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)!

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2019-2020

CỦA SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

PHÒNG GD&ĐT VĨNH LINH

TRƯỜNG THCS CỬA TÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... /KH-THCSCT

        Vĩnh Tân, ngày ... tháng ... năm 2019.

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2019-2020

CỦA SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

 

Thực hiện Kế hoạch năm học của Sở GD&ĐT Quảng Trị, của  Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh;

Thực hiện Công văn số 1761/HD-SGDĐT ngày 29/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị về việc Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm học “Nâng cao trách, đạo đức nhà giáo, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”;

Trường THCS Cửa Tùng xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ Thực hiện chủ đề năm học “Nâng cao trách, đạo đức nhà giáo, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh” với nọi dung sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích
 • Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao đông về trách nhiệm pháp lý và hiệu quả trong việc nhiệm vụ, về đạo đức nghề nghiệp trong ứng xử với đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh và xã hội nhằm xây dựng hình ảnh mô phạm của người thầy, chuẩn mực về nhân cách văn hóa của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của ngành và của xã hội.
 • Tăng cường công tác giáo dục học sinh và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh, tạo điều kiện phát triển hài hòa, toàn diện cho học sinh.
 1. Yêu cầu
 • Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà giáo, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh phải gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành, bám sát các mục tiêu chung của ngành, coi trọng xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, lành mạnh; thực hiện phương châm “Dạy chữ” gắn liền với “Dạy người”.
 • Triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, sơ kết, tổng kết và gắn với phong trào thi đua của nhà trường và của ngành.
 • Xác định nhiệm vụ này vừa là động lực vừa là mục tiêu của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; tạo chuyển biến mới góp phần quan trọng hình thành nhân cách, tâm hồn trong sáng, kỹ năng tốt cho học sinh.
 1. NỘI DUNG
 1. Về tăng cường trách nhiệm, đạo đức nhà giáo
  1. Nhiệm vụ chung
 • Nghiên cứu các văn bản hướng dẫn liên quan của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT và của Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh: Quyết định số 16/2008/BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định về đạo đức nhà giáo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông cơ sở giáo dục thường xuyên; Công văn số 786/SGD&ĐT-CTTT ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị về việc tổ chức thực hiện Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT; Quyết định số 1148/QĐ-SGDĐT ngày 01/10/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trước hết là người đứng đầu trong các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị; Kế hoạch số 405/KH-PGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Linh về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Linh;
 • Thực hiện các quy định, quy chế khác của tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và địa phương nơi cư trú.
  1. Nhiệm vụ cụ thể
  1. Những việc được làm và không được làm:

+ Những việc được làm:

 • Nghiêm chỉnh chấp hành cacschur trương của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị;
 • Tôn trọng và ủng hộ các quyết định, chỉ đạo, hướng dẫn của Hiệu trưởng và của Ban giám hiệu; sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được tổ chức phân công;
 • Coi trọng sức mạnh đoàn kết và hình ảnh của nhà trường; có trách nhiệm trong việc tham gia ý kiến xây dựng nhà trường phát triển, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sự phát triển, bảo vệ các lợi ích chung và quyền lợi  chính đáng, hợp pháp của tập thể và cá nhân;
 • Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ và đạt kết quả cao; tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường; có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong và bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Quyết định số 16/2008/QĐ-BDGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đạo đức nhà giáo; có hành vị ứng xử đúng mực theo quy định tại  Điều 4, Điều 6, Điều 7 Quy định về Quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên theo Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp và học sinh, chia sẽ  tình cảm, kinh nghiệm, tri thức để cùng tiến bộ;
 • Có trách nhiệm với gia đình: hiếu thuận với cha mẹ, chung thủy với vợ/chồng, quan tâm con cái trong việc nuôi dưỡng, giáo dục, định hướng tương lai. Thực hiện đầy đủ, nghiên túc các nghĩa vụ tại địa phương, nơi cư trú.
 • Thực sự là tấm gương trong quá trình hình thành nhân cách học sinh. Biểu hiện cụ thể: Cử chỉ, ứng xử lịch sự, tao nhã; tác phong làm việc khoa học, cần cù, chịu khó; lối sống giản dị, chân thành, liêm khiết...

+ Những việc không được làm:

 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định của Nhà nước và của ngành; không vun vén cá nhân, không lợi dụng vị trí, ảnh hưỡng của cá nhân để tư lợi; gây khó khăn, phiền hà đối với học sinh, phụ huynh và người khác. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, dạy trước chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưỡng đến kỹ cương, nề nếp của nhà trường;
 • Tham gia các tổ chức xã hội, hoạt động nghề nghiệp khi chưa được Nhà nước  thừa nhận; tổ chức, tham gaicacs hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như:cờ bạc, mại dâm, ma túy, mê tính, dị đoan; sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại; tham gia bình luận trên các trang mạng xã hội làm tổn hại đến uy tính tổ chức, cá nhân; sử dụng bục giảng làm diễn đàn cá nhân làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề cao bản thân nhằm vụ lợi;
 • Gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học, thực thi công vụ và thực hiện nhiệm vụ giảng  dạy, giáo dục. Có thái độ thiên vi, phân biệt đối xử với nhân dân, thành kiến với người học; tiếp tay, bao che cho những hành vi phản cảm, thiếu văn hóa làm tổn hại đến danh dự của cá nhân, của tập thể trong và ngoài đơn vị;
 • Tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định; ép học sinh học thêm;
 • Hút thuốc lá, uống rượu , bia trong công sở, trong trường học và nơi không được phép theo luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và Luật Phòng  chống tác hại của rượu bia hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường; sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi;
 • Cục bộ địa phương, tạo phe cách chia rẽ nội bộ, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng; để con cái chểnh mảng học hành, đua đòi hưỡng thụ, bị các phần tư xấu lôi kéo dẫn đến phạm pháp.
  1. Nhiệm vụ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

+ Đối với cán bộ quản lý:

 • Gương mẫu trước Hội đồng sư phạm nhà trường, trước học sinh và phụ huynh về các phương diện: Rèn luyện đạo đức, nhân cách; học tập nâng cao trình độ;xây dwngjj khối đoàn kết của cơ quan, đơn vị;
 • Thường xuyên phấn đấu thực hiện tốt 4 tiêu chuẩn nêu gương đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị được quy định trong Điều 4 Quyết định số 1148/QĐ-SGDĐT ngày 01/10/2019 của Giám độc Sở Giáo dục và Đào tạo Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước hết là người đứng đầu trong các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị.

* Về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống:

 • Nghiêm chỉnh chấp hành và nêu cao trách nhiệm phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Gương mẫu trong việc xây dựng và giữ gìn khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Kiên quyết đấu tranh với hiện tượng: Tiêu cực, tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cục bộ, bè phái, tranh giành quyền lợi, địa vị, gây giảm sút và rạn nứt sức mạnh của tập thể.
 • Đề cao việc tự phê bình và phê bình, kịp thời phát hiện ngăn chặn và mạnh dạn đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, tha hóa về đạo đức, lối sống.
 • Đề cao đức tính cần, kiệm, liêm, chính để tập thể noi theo. Thực sự là hạt nhân tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; phát huy dân chủ, tôn trọng ý kiến phản biện trong tập thể, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong những quyết định lớn của cơ quan, đơn vị.
 • Biết đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, biết huy sinh quyền lợi của cá nhân; chân thành với đồng nghiệp, nghiêm khắc với bản thân, quan tâm, giúp đỡ mọi người trong công việc và trong cuộc sống, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên phát triển toàn diện.

* Về tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc:

 • Thực hiện tốt công việc, nhiệm vụ được giao; bám sát chỉ đạo của cấp trên, chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề của cơ quan một cách kịp thời, hợp lý.
 • Thường xuyên cập nhật thông tin để bám sát tình hình thực tiễn và định hướng của lãnh đạo ngành, giải quyết công việc kịp thời, thấu đáo. Phổ biến kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, coi trọng công tác tự kiểm tra trong cơ quan đơn vị; không để nảy sinh hoặc tồn đọng những vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm kéo dài.
 • Tận tụy với công việc, năng động, sáng tạo trong việc tìm giải pháp thúc đẩy cơ quan, đơn vị phát triển toàn diện, giúp đỡ cán bộ, giáo viên và học sinh tiến bộ. Có đóng góp cụ thể trong việc: Đem lại ngày càng nhiều quyền lợi chính đáng cho cán bộ, giáo viên và người lao động; đưa thành tích của nhà trường, cơ quan, đơn vị ngày một nhiều hơn, làm cho vị thế xã hội của đơn vị được khẳng định, ổn định và phát triển; quyền và lợi ích chính đáng được tôn trọng, phúc lợi tập thể được bảo đảm và ngày càng phong phú, dồi dào, ảnh hưởng đến sự nghiệp chung ngày càng lớn; môi trường văn hóa được khẳng định và cải thiện, quan hệ người với người ngày càng tốt đẹp, thân thiện.

* Về trách nhiệm nêu gương trong mối quan hệ với gia đình và xã hội:

 • Đối với gia đình: Gương mẫu trong việc đề cao giáo dục gia đình, coi giáo dục gia đình là nền tảng hình thành giá trị văn hóa khác. Vận động gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương nơi mình cư trú. Không để người thân trong gia dinh lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhận tiền bạc, quà biếu của những người có mục đích lợi dụng, mưu cầu lợi ích cá nhân.
 • Đối với các mối quan hệ ngoài xã hội:
 • Chân thành, đúng mực, thân thiện, hài hòa; tuyệt đối không lợi dụng các mối quan hệ xã hội để vụ lợi và không để bị lợi dụng.
 • Thực sự là hạt nhân của sức mạnh trí tuệ tập thể, là tấm gương điển hình cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc, hiệu quả công tác và quan hệ xã hội.

+ Đối với giáo viên, nhân viên

 • Trong giảng dạy: Thực hiện đúng các quy định chuyên môn trong soạn giảng, chấm bài, chữa bài, trả bài; trong sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, bảo đảm tính mô phạm, khoa học, trung thực, khách quan;
 • Trong chủ nhiệm và thực hiện các hoạt động giáo dục: Gần gũi, hết lòng thương yêu, chăm sóc, bảo vệ HS; quan tâm đời sống tinh thần, tâm lý, tình cảm nhằm khơi dậy tâm hồn, tình cảm đẹp đẽ của HS; đồng thời chủ động tìm hiểu, phát hiện, ngăn ngừa, hạn chế những biểu hiện tâm trạng tiêu cực, hành vi, lời nói thiếu lành mạnh, giúp các em tránh xa hấp lực của các thói xấu ảnh hưởng sự phát triển nhân cách, thực hiện việc quản lý lớp đúng quy định, năng động sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động tự quản của lớp, có hiệu quả thực sự trong việc giáo dục học sinh chậm tiến; công bằng, khách quan trong đánh giá, xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh vào cuối học kỳ, năm học; thận trọng, cân nhắc, lựa chọn câu, từ phù hợp trong việc ghi nhận xét vào học bạ của học sinh.
 • Trong tự học, nâng cao trình độ: Có khát vọng tự hoàn thiện, nâng cao giá trị của bản thân, biết học hỏi đồng nghiệp, thường xuyên tiếp cận tri thức, thông tin mới, bổ ích vận dụng phù hợp với công việc;
 • Trong tác phong, lối sống: Biết tự trọng, có lòng tự hào về nghề nghiệp; giữ gìn hình ảnh văn hóa và tư cách nhà giáo từ lời nói, trang phục đến giao tiếp, cư xử;
 • Thường xuyên phấn đấu thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ghi trong Điều 3 Quyết định số 1148/QĐ-SGDĐT ngày 01/10/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước hết là người đứng đầu trong các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị.
 1. Về nhiệm vụ giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh
 • Mục tiêu nhiệm vụ giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện, sống có hoài bão, có lý tưởng cao đẹp, có động cơ đúng đăn, ý thức chấp hành luật pháp nghiêm, có tâm hồn trong sáng, tình cảm chân thành, thân ái, biết coi trọng các giá trị truyền thống và tiếp thu những giá trị mới của thời đại; đủ năng lực tiếp cận thực tế, ứng xử phù hợp các tình huống, nhận biết và phòng tránh các nguy cơ tiềm ẩn, chủ động ra các quyết định cần thiết.
  1. Nội dung giáo dục đạo đức, lối sống:

Chi Đoàn GV, Liên đội, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên GDCD, Ngữ văn cụ thể hóa các nội dung 5 điều Bác Hồ dạy, thấy được tinh thần xuyên suốt của những điều Bác Hồ dạy phù hợp với tất cả mọi người, gắn với cả quá trình hình thành và phát triển nhân cách của mỗi người trong mọi lĩnh vực của đời sống. Phát triển các nội dung cụ thể:

 • Biết kính yêu, hiếu thảo với cha mẹ, thương yêu anh em, bà con; lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè; biết kính trên nhường dưới;
 • Biết giúp đỡ người khác, biết chăm sóc và bảo vệ bản thân, tự nguyện tham gia công tác của tập thể, tuân thủ các quy định của nhà trường và tổ chức Đoàn-Đội, các tổ chức từ thiện xã hội;
 • Có ý thức phấn đấu vươn lên, sẵn sàng tham gia các hoạt động tập thể, nhận nhiệm vụ do tổ chức giao phó...
 • Luôn đề cao lòng nhân ái khoan dung, thành thật và thân thiện với mọi người; biết nhận lỗi và khắc phục khuyết điểm; biết tự thể hiện bản thân, bảo vệ ý kiến của bản thân; dũng cảm bảo vệ bản thân và bạn bè; không tham lam của cải không phải của mình;
 • Cần gắn các nội dung trên với phân tích thảo luận các biểu hiện trong thực tế giao tiếp, học tập, rèn luyện của học sinh, từ đó rút ra những bài học về đạo đức, lối sống hình thành ý thức tôn trọng, thừa nhận coi đó là những chuẩn mực trong ứng xử.
  1. Nội dung giáo dục kỹ năng sống

Thông qua các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ bộ môn, các diễn đàn, các buổi nói chuyện của chuyên gia tư vấn, các buổi tiếp xúc với phụ huynh... hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng cơ bản như:

 • Kỹ năng tự nhận thức, tự học góp phần hình thành, phát triển kỹ năng độc lập học tập, rèn luyện;
 • Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ góp phần hình thành, phát triển kỹ năng quan sát, phân tích, thu thập thông tin và tìm ra hướng giải quyết;
 • Kỹ năng làm chủ cảm xúc, sự đồng cảm góp phần hình thành, phát triển kỹ năng làm chủ bản thân, làm chủ hoàn cảnh; phát triển tư duy nghệ thuật, sáng tác...
 • Kỹ năng giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, kết nối cộng đồng góp phần hình thành, phát triển kỹ năng trình bày ý kiến, hùng biện, dẫn chương trình,..
 • Năng lực tự quản lý góp phần hình thành, phát triển kỹ năng làm trưởng nhóm;
 • Kỹ năng hợp tác, hoạt động nhóm góp phần hình thành, phát triển kỹ năng xây dựng kế hoạch, phân công tổ chức thực hiện...
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định có trách nhiệm.
 • Kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng tránh các nguy cơ tiềm ẩn từ bên ngoài; hình thành thói quen nhận biết, đề phòng và các nguy cơ về tai nạn, thương tích, xâm hại, bạo lực, bị lừa đảo...
 • Tùy đối tượng của từng khối lớp có thể lựa chọn từng năng lực để bồi dưỡng cho học sinh bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. Ví dụ: Năng lực tự học, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực giao tiếp cận hình thành cho học sinh từ lớp 6; năng lực sáng tạo, sử dụng CNTT, tự quản lý phù hợp với học sinh THCS.
 1. Yêu cầu thực hiện
 • Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong đó nhà trường có vai trò định hướng và nâng cao chất lượng giáo dục, gia đình có vai trò hình thành nền tảng đạo đức, lối sống ban đầu;
 • Giáo dục đạo đức, lối sống phải đi đôi với việc bảo đảm các quyền của trẻ em, bảo đảm các em được tôn trọng, bảo vệ, nâng đỡ, chăm sóc, tạo mọi điều kiện để phát triển;
 • Phải coi trọng yếu tố tự giáo dục, tự rèn luyện, bên cạnh trách nhiệm của nhà trường và gia đình, trách nhiệm bản thân có vai trò quan trọng trong việc phát triển hài hòa về nhân cách của HS:
 • Tổ chức các phong trào, các hoạt động tập thể để nâng cao ý thức, động cơ phấn đấu có sự chuyển biến mạnh mẽ về: Ý thức tự học, tự bồi dưỡng, thể hiện rõ sự mẫu mực, về đạo đức nhà giáo: Thương yêu, tôn trọng và thân thiện với HS; tham gia các hoạt động chuyên môn, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy để bồi đắp lý tưởng tình cảm yêu nghề, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ; tham gia phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy học và giáo dục, quản lý HS.
  1. Hoạt động của HS
 • Nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức cho HS thực hiện các hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống theo hướng phát huy vai trò tự chủ, sáng tạo của HS;
 • Tổ chức các sân chơi bổ ích, nhằm tạo cho HS có động cơ, ý chí rèn luyện, bộc lộ kỹ năng sống như: Đội viên với hoạt động tình nguyện vì môi trường; Đội viên nói không với ma túy, tệ nạn xã hội...,
 • Tổ chức các cuộc thi sáng tác; kể chuyện; sáng tạo nghệ thuật,
 • Xây dựng phong trào nói lời hay, làm việc tốt, giúp bạn cùng tiến ...;
 • Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao theo hướng phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tinh thần thể thao, thượng võ, lành mạnh;
 • Tăng cường công tác giáo dục, theo dõi kiểm tra chặt chẽ việc học sinh sử dụng mạng Internet, chia sẻ mạng xã hội (facebook, ...) không đúng quy định của Luật An ninh mạng.
 1. Thực hiện xã hội hóa trong công tác giáo dục học sinh
 • Vận động phụ huynh và các tổ chức xã hội tham gia các diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, chú trọng việc nêu gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin, truyền thông, giao cho Công đoàn, Đoàn thanh niên, Liên đội tổ chức câu lạc bộ, thiết kế chuyên trang, chuyên mục, làm kỷ yếu... tạo điều kiện về thời gian, nguồn lực để duy trì các hoạt động sao cho thiết thực, bổ ích, hiệu quả và bền vững.
 • Phối hợp hiệu quả với gia đình và xã hội để xây dựng các mô hình hoạt động sáng tạo. Nhà trường tổ chức ký cam kết giữa Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp với giáo viên chủ nhiệm để bảo đảm trách nhiệm của nhà trường và phụ huynh trong việc phối hợp giáo dục, quản lý, chăm sóc và bảo vệ học sinh. Thường xuyên thông tin hai chiều giữa nhà trường và cha mẹ học sinh về hoạt động của nhà trường, tình hình học tập, rèn luyện, các dấu hiệu bất thường và thống nhất biện pháp giáo dục học sinh; hỗ trợ, cung cấp cho cha mẹ học sinh kiến thức, kỹ năng trong việc đồng hành, giáo dục giúp con tiến bộ.
 1. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, khen thưởng kịp thời
 • Đưa nội dung của Chủ đề năm học vào kế hoạch hàng tháng, xác định rõ mục tiêu cần đạt của từng công việc, theo dõi kết quả, hiệu quả thực hiện của từng cá nhân, tập thể; góp ý, rút kinh nghiệm và điều chỉnh cách thức thực hiện nếu thấy cần thiết.
 • Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học đang thực hiện sát với quy định tại Thông tư 06/2012/BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, phù hợp với mỗi cấp học, bậc học và điều kiện thực tế tại các địa phương.
 • Hoạt động hội họp định kỳ của nhà trường và các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên cần có đánh giá, nhận xét, biểu dương, cuối mỗi học kỳ và cuối năm học cần nêu những điển hình tiên tiến, báo cáo cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời, đồng thời chỉ rõ những cá nhân, tập thể thiếu tự giác, thiếu hợp tác hoặc hiệu quả tham gia thấp để rút kinh nghiệm.
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Ban giám hiệu tổ chức quán triệt các nội dung Hướng dẫn này gắn với nội dung Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, người lao động trước hết là người đứng đầu trong các tổ chức, đoàn thể đến từng nhà giáo, nhân viên, học sinh;
 • Các tổ chuyên môn, Công đoàn, Đoàn TN, Liên đội triển khai kế hoạch phù hợp với đặc điểm, điều kiện của tổ chức mình; chỉ đạo việc triển khai Kế hoạch của nhà trường; đôn đốc các thành viên thực hiện chủ đề năm học có hiệu quả.
 • Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ đề năm học. Trong quá trình kiểm tra, giám sát cần chú trọng đánh giá đúng thực chất công tác chỉ đạo triển khai, kết quả thực hiện của cá nhân, tập thể, người đứng đầu các tổ chức. Rút kinh nghiệm, điều chỉnh, có giải pháp kịp thời để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
 • Hằng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch của nhà trường. Cuối năm học đề xuất Sở GD&ĐT khen thưởng những cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện chủ đề năm học.
 • Trên đây là Hướng dẫn thực hiện Chủ đề năm học: “Nêu cao trách nhiệm, đạo đức nhà giáo, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh” trong nhà trường năm học 2019-2020.

Nơi nhận :

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- BGH; BCHCĐ;

- Các tổ CM;

- Lưu:VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Đăng Ánh

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 01 : 815
Năm 2020 : 815