Saturday, 25/01/2020 - 14:57|
Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)!

QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

QUY CHẾ

VỀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS CỬA TÙNG

PHÒNG GD&ĐT VĨNH LINH

TRƯỜNG THCS CỬA TÙNG

Số: … /QC-THCSCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Tân, ngày ... tháng ... năm 2019.

QUY CHẾ

VỀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS CỬA TÙNG

 (Ban hành kèm theo Quyết định số/QĐ-THCSCT  ngày… tháng ... năm 2019 của Trường THCS Cửa Tùng)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ đang làm việc tại trường THCS Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Điều 2. Nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ, công khai và đúng quy định nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công chức viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian được nâng bậc lương thường xuyên theo qui định.

Ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên thì sau 03 năm (đủ 36 tháng) được xét nâng lên một bậc lương (nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch).

Ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên, thừa hành, phục vụ thì sau 02 năm (đủ 24 tháng) được xét nâng lên một bậc lương (nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch).

2. Tỷ lệ số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được xét nâng bậc lương trước thời hạn không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của đơn vị có mặt tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

3. Thứ tự ưu tiên trong danh sách xét nâng bậc lương trước thời hạn được sắp xếp thứ tự từ cao đến thấp theo cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (theo quy định tại Điều 4 quy chế này) và phải được công khai trước toàn thể hội  đồng.

 

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Cách xác định thành tích và tiêu chuẩn để xét nâng bậc lương trước thời hạn.

1. Cách xác định thành tích để xét:

Thành tích cao nhất để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch hoặc chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, 04 năm gần nhất đối với các ngạch hoặc chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian 6 năm và 04 năm tương ứng theo trình độ đào tạo không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

2. Tiêu chuẩn để xét:

a) Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc (được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản) trong khoảng thời gian được quy định tại khoản 1 điều này, nếu đạt một trong các danh hiệu, thành tích sau đây thì được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn:

Thành tích

Thứ tự ưu tiên

- Huân chương, Huy chương

1

- Danh hiệu vinh dự của Nhà nước

2

- “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”

3

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

4

- Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh trở lên

5

- Bằng khen của Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

6

- Giấy khen của Sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, giấy khen của Chủ tịch UBND huyện hoặc giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy

7

b) Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu:

- Công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn: Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, (đối với công chức không lãnh đạo), giáng chức (đối với công chức lãnh đạo), chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên, thì được xét nâng 01 bậc lương trước thời hạn 12 tháng.

- Trường hợp công chức, viên chức vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn (do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ) vừa được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu thì công chức, viên chức được chọn một trong hai chế độ nâng lương trước thời hạn.

3. Thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

a) Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng khi đạt một trong các điều kiện:

- Được tặng Huân chương, Huy chương các loại;

- Được tặng danh hiệu vinh dự của Nhà nước;

- Được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” hoặc “Giải thưởng Nhà nước”;

- Được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh trở lên hoặc 03 lần liên tiếp trở lên được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở;

- Hai (02) lần trở lên được tặng bằng khen của Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

b) Nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng khi đạt một trong các điều kiện:

- Được tặng bằng khen của Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Hai (02) lần trở lên được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở;

- Ba (03) lần trở lên được tặng giấy khen của Sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, giấy khen của Chủ tịch UBND huyện hoặc giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy.

c) Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng khi đạt một trong các điều kiện:

- Được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở;

- Hai (02) lần được tặng giấy khen của Sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, giấy khen của Chủ tịch UBND huyện hoặc giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy.

d) Nâng bậc lương trước thời hạn 03 tháng khi đạt một trong các điều kiện:

- Được tặng giấy khen của Sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, giấy khen của Chủ tịch UBND huyện hoặc giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Điều 4. Ưu tiên trong xét nâng bậc lương trước thời hạn

Trường hợp tại thời điểm xét số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt các tiêu chuẩn về điều kiện và cấp độ vượt quá 10% tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường thì lần lượt xét theo thứ tự ưu tiên sau:

1. Công chức, Viên chức có thông báo nghỉ hưu còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo qui định.

2. Công chức, viên chức có thành tích cao hơn.

3. Công chức, viên chức có thành tích nhiều hơn.

4. Công chức, viên chức đạt giáo viên dạy giỏi, tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh.

5. Công chức, viên chức đạt giáo viên dạy giỏi, tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện.

6. Công chức, viên chức đang giữ bậc lương kề cuối trong ngạch lương.

7. Công chức, viên chức có thời gian công tác lâu hơn nhưng chưa được nâng lương trước thời hạn lần nào.

8. Công chức, viên chức có hệ số lương thấp hơn.

9. Công chức, viên chức nữ.

10. Công chức, viên chức có trình độ chuyên môn trên chuẩn quy định.

11. Công chức, viên chức có nhiều đóng góp đối với Nhà trường và các đoàn thể.

Điều 5. Thủ tục, hồ sơ, thời gian thực hiện

Thời gian, thủ tục, hồ sơ, quy trình xét thực hiện theo công văn số 581/HD ngày 27/12/2013 của Sở Nội vụ Quảng Trị về việc Hướng dẫn nâng lương thường xuyên, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Theo Hướng dẫn số 559/HD-UBND, ngày 23/5/2019 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc Thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ,

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Thời gian họp xét nâng lương trước thời hạn   

Mỗi năm, nhà trường tiến hành xét nâng bậc lương trước thời hạn hai lần: Lần thứ nhất, xét chỉ tiêu 6 tháng đầu năm vào tháng 6 của năm xét; lần thứ hai, xét 6 tháng cuối năm vào tháng 12 của năm xét.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Hội đồng nâng lương trước thời hạn, các ông (bà) tổ trưởng chuyên môn, Văn phòng, Kế toán chịu trách nhiệm hướng dẫn cán bộ, viên chức thuộc phạm vi phụ trách và tổ chức thực hiện quy định này.

Quy định này được thực hiện kể từ ngày  01/06/2019.

Những người đủ điều kiện xét nâng lương trước thời hạn phải làm đơn gửi cho Hội đồng xét nâng lương trước ngày họp xét nâng lương trước thời hạn để theo dõi và tổ chức thực hiện.

Điều 8.  Điều khoản thi hành.

Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước cấp trên về lĩnh vực này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT;

- Phòng Nội vụ;

- Công đoàn cơ sở;

- Chi bộ, HT, PHT, TT, Đoàn thể, kế toán;

- Thông báo Website  trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Ánh

   

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 01 : 815
Năm 2020 : 815