Lịch tuần 37: Từ 07/05 đến 12/05/2018

 
ThứNgàyBuổi sángBuổi chiều
207/05/2018

- Họp Hội đồng coi, chấm kiểm tra học kỳ II;

- Kiểm tra học kỳ II Khối 8-9:

Tiết 1: Ngữ văn (90 phút);

Tiết 2: Tiếng Anh (45 phút).

- Kiểm tra học kỳ II khối 6-7:

Tiết 1: GDCD (45 phút);

Tiết 2: Sinh học (45 phút);

- Chấm bài kiểm tra học kỳ II.

308/05/2018

- Kiểm tra học kỳ II khối 8-9:

Tiết 1: Toán (90 phút);

Tiết 2: Vật lý (45 phút);

- Chấm bài, nhập điểm.

- Kiểm tra học kỳ II khối 6-7:

Tiết 1: Ngữ văn (90 phút);

Tiết 2: Tiếng Anh (45 phút);

- Chấm bài, nhập điểm.

409/05/2018

- Kiểm tra học kỳ II khối 8-9:

Tiết 1: Hóa học (45 phút);

Tiết 2: Địa lý (45 phút);

- Chấm bài, nhập điểm.

- Kiểm tra học kỳ II khối 6-7:

Tiết 1: Toán (90 phút);

Tiết 2: Lịch sử (45 phút);

- Chấm bài, nhập điểm.

510/05/2018

- Kiểm tra học kỳ II khối 8-9:

Tiết 1: GDCD (45 phút);

Tiết 2: Sinh học (45 phút);

- Chấm bài, nhập điểm.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá, tiếp nhận học sinh TH: 

TH Vĩnh Tân: đ/c Nga

TH Vĩnh Giang: đ/c Dùng.

- Kiểm tra học kỳ II khối 6-7:

Tiết 1: Vật lý (45 phút);

Tiết 2: Địa lý (45 phút);

- Chấm bài, nhập điểm.

611/05/2018

- Kiểm tra học kỳ II khối 8-9:

Tiết 1: Lịch sử (45 phút);

- Chấm bài, nhập điểm;

- Tham gia kiểm tra, đánh giá, tiếp nhận học sinh TH: 

TH Vĩnh Tân: đ/c Dùng, Hà

TH Vĩnh Giang: đ/c Nga, Nhàn.

- Chấm bài, nhập điểm;

- Tham gia kiểm tra, đánh giá, tiếp nhận học sinh TH: 

TH Vĩnh Tân: đ/c Dùng, Hà

TH Vĩnh Giang: đ/c Nga, Nhàn.

- Duyệt hạnh kiểm của học sinh học kỳ II và cả năm (TPT, HT)

712/05/2018

- Học sinh nghỉ học;

- Giáo viên chấm bài kiểm tra học kỳ, nhập điểm.

- Học sinh nghỉ học;

- Giáo viên chấm bài kiểm tra học kỳ, nhập điểm;

- Báo cáo điểm kiểm tra học kỳ II về Phòng GD.